Effekter i klinisk verklighet

Randomiserade kliniska prövningar är ryggraden i dokumentationen för läkemedel. Men det är väl känt att kliniska prövningar inte kan ge alla svar kring hur ett läkemedel fungerar vid kliniskt användande.
Ökade krav på visat värde
Dagens läkemedelsmarknad ställer ökade krav på vilket värde produkten tillför i praktiken. Väl genomförda observationsstudier, eller "real world data", kan komplettera och stärka dokumentationen för produkten med data som inte finns i de kliniska prövningarna. 
Rätt metod – rätt process
Meductus genomför alla typer av observationsstudier och registeranalyser.
Ibland går det att nyttja register eller sjukvårdsdata, men många gånger ger inte dessa källor svar på de frågor som ska ställas.
För att datan som tas fram ska ha förutsättningar att verkligen påverka mottagarens beslut i framtiden krävs att studien producerar relevant data och genomförs på ett sätt att den anses trovärdig och representativ. Därför är det viktigt att det förs en gedigen diskussion kring vad det är som behöver undersökas innan val av metod görs. För att hjälpa företag i den processen har Meductus utvecklat en strukturerad arbetsprocess. 
Shutterstock Gatuvy Folk Liten

Exempel på metoder för observationsstudier eller real world data som vi kan erbjuda:
Observationsstudier

  • Prospektiva
  • Retrospektiva
  • Tvärsnittsstudier
  • Registerstudier

Andra studier

  • Registeranalyser
  • Patientundersökningar
Shutterstock Mata Applen Liten